Ruh Ve Nefis Aynı Şeyler Mi, Yoksa Birbirinden Farklı Şeyler Mi?

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve İslami Sorular - Cevaplar Bölümünden Ruh Ve Nefis Aynı Şeyler Mi, Yoksa Birbirinden Farklı Şeyler Mi? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  mumsema
  Özel Üye
  Reklam

  Ruh Ve Nefis Aynı Şeyler Mi, Yoksa Birbirinden Farklı Şeyler Mi?

  Reklam  Ruh Ve Nefis Aynı Şeyler Mi, Yoksa Birbirinden Farklı Şeyler Mi?

  Forum Alev
  Ruh Ve Nefis Aynı Şeyler Mi, Yoksa Birbirinden Farklı Şeyler Mi?

  Çeşitli görüşler ileri sürülmüştür.Cumhur alimlere göre ruh ve nefis aynı şeylerdir.Bazılarına göre ise birbirinden farklı şeylerdir. Allah (cc) izin verirse, bu konuyu iyice açalım. Nefis ismi, şu şeylere verilir.Nefis, ruha denir. Cevheri der ki: "Ruh, nefistir. Arap dilinde ölen biri için "haracet nefsühû" yani canı çıktı denir. Bu manada Ebû Harraş:Nefis avurdunda iken sağ salim kurtuldu. Kılıç kını ve örtüsünden baş­kası kurtulmadı." Kılıcın kını ve örtüsü, nefis ve kandır. Arap dilinde "sâlet nefsühû" (nefsi, canı aktı) denir. Bir hadiste de "Akıcı nefsi olmayan bir hay­van, suda ölürse, suyu pis etmez." (Hadiste geçen nefis, cesettir.) Şâir de: Temimoğullannın çocuklarını gözü değen kimsenin kanına bulaştır­dıklarını hay kırıyorum." Şiirde geçen "tâmûr" lafzı kan; "nefs" lafzı ise göz manasına gelir.Ben derim ki: Şiirde geçen "nefs" kelimesi gerçekte ruh manasınadır. "Nefis" lafzının göze izafe edilmesi manayı zenginleştirmek içindir. Çünkü nefis, gözü değen kimsenin bakışı vasıtasıyla oluşmaktadır. Kişiye değen şey ise gözü değen kimsenin nefsidir.Ben derim ki: "Kur'an-ı Kerim'de nefs, tamamen zat manasına kullanıl­mıştır. Mesela: "(Eve girdiğiniz zaman) nefislerinize (sizden olan ev halkına selam verin[1]O gün her nefis, kende nefsiyle mücadele ederek gelir[2] ve: "Her nefis, kazandığı ile rehin alınmıştır[3]. Bazı âyetlerde ise yalnızca ruh manasınadır. Mesela: "Ey mutmain olan nefis (ruh)"[4]Nefislerinizi (ruhla­rınızı) çıkarın[5]Allah, nefse (ruha), hevasma uymayı yasakladı"[6] ve: "Şüp­hesiz nefis (ruh) kötülüğü emreder.[7]Ruh lafzı ise ne tek başına bedene, ne de nefisle beraber bedene isim ola­rak verilebilir. Allah'ın (cc) Rasulüne vahyettiği şeye ruh da denir. Mesela; "Aynı şekilde, emrimizle sana ruh (Kur'ân, âyetler) vahyettik1[8] buyurul-maktadır.Diğer peygamber ve rasullere gönderilen vahye de ruh denir. Mesela-"Yüce Allah, emrinden olan ruhu (vahyi) kullarından dilediğine indirir ki buluşma gününe karşı onunla insanları uyarsın[9] ve: "Melekleri, kulların­dan dilediğine, emrinden olan ruh (vahiy) ile indirir. İnsanları, benden başka ilah yoktur, benden korkun diye uyarırım.[10] Güzel hayat bununla (vahiyle) sağlandığından dolayı, buna ruh denmiştir. Vahiy gelmeden, hayatın insana hiçbir faydası olmaz. Belki behîmî hayvanın hayatı bu durumda daha hayır­lı, neticesi daha güvenli olur.Bedene hayat vermesi, ruh diye anılmasına neden olmuştur. Tabiatta canlılığı oluşturan rüzgâra da ruh denir. Ruh kelimesinin ikinci harfi "vay" iledir. Çoğulu "ervâh"tır. Şâir der ki:Ruhlar (rüzgârlar) vatanınızdan uzaklaşınca, ciğerlerimde soğuk akın­tıları hissederim."Ayrıca ruh, rahatlık ve istirahat lafızları da vardır. Canlılığın kaynağı olan nefse de ruh denmiştir. Nefs lafzı ise birşeyin ya şerefinden, nefisliğin-den dolayı kullanılır, yahutta vücuda alınıp verilen teneffüs manasından do­layı kullanılır. Nefs ise uyku halinde bedenden çıkan, uyanınca bedene giren şeydir. Ölüm anında ise nefes bedenden tamamen ayrılır. Toprağa gömüldü­ğünde bedene tekrar döner. Sorgulandıktan sonra tekrar çıkar. Diriliş gü­nünde ise bedene tekrar döner.Nefis ile ruh arasındaki fark, zatla ilgili olmayıp yalnızca sıfatlar açısın­dandır. Kana da nefis denir. Çünkü,bedenden kan çıkması sonucu Ölüm meydana gelir. Yani kanın çıkması nefsin çıkmasını gerektirir. Hayat ancak kan sayesinde vardır. Nitekim nefis olmadan hayat düşünülemez. Bundan dolayı şair:"Nefislerimiz (kanlarımız) mızrakların ucundan akar. Mızrakların ucu dışında akacak kanımız yoktur."Arap dilinde "fâzat nefsütû, haracet nefsuhû, fârakat nefsühû" yani, "Nefsi alındı, nefsi çıktı, nefsi ayrıldı" denir. Buna benzer bir kullanım da "harecat ruhuhû ve fârakaf yani "ruhu çıktı, ayrıldı" şeklinde görülmekte­dir. Feyz, süratli bir şekilde bir anda almaktır. "Efâza" ise ihtiyariyle, isteği ile vermek manasınadır. "Faza" lafzı ise zorla almak demektir. Ölüm anında nefsi alan Allah (cc)dır. Biz de O'na nefsimizi seve seve veririz. 2. 2
  HADİE
  Bayan Üye

  Cevap: Ruh Ve Nefis Aynı Şeyler Mi, Yoksa Birbirinden Farklı Şeyler Mi?

  Reklam  ruh ve nefsin aynı olduğunu söyleyen alimler var olmadığını söyleyen alimler vardır şöyle düşünürsek can çıkması esansında nefsine hakim olanın daha az sıkıntı çekmesi gerekiyorsa doğru orantı kurarak aynı diyebiliriz+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi